Inscripcions

El proper 27 de novembre del 2022 es celebrarà la 3a Tirada en línia ACTLL-3D, organitzada pel Poligaris Arc Club.

Tanquem les inscripcions per superar l’aforament del camp. Per qualsevol consulta info@actll.cat.


Protecció de dades:
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El titular d’aquest consentiment autoritza a ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l’article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals: ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE NIF: G55127112 C/ JOAN MARAGALL 28, 17800 OLOT (GIRONA). Contacte info@actll.cat
Finalitat del tracte de les seves dades: ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE tractarà les dades per a la gestió de l’activitat on s’inscriu i les imatges per a promocionar les activitat realitzada i fer-ne difusió, poden ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, fullets, revistes, etc.
Conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les dades seran tractades per la junta d’ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE o persona expressament designada.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se a nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE o una altra empresa delegada i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, fullets, revistes, etc.
L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular ASSOCIACIÓ CATALANA DE TIR LLIURE. –>