arc recorbat caça

 • Es reconeixeran tots els arcs amb el cos de qualsevol material, amb finestra, les pales
  recorbades i un recolza fletxes tradicional amb un gruix no superior als 5mm.

 • Els arcs poden ser monoblocs o desmuntables. Independentment del material del cos.

 • Es permès l’ancoratge ILF de les pales, (tenint bloquejat el sistema de modificació de la
  seva potencia).

 • El cos de l’arc no pot tenir cap marca o senyal que es pugui utilitzar per apuntar. En ca de
  tenir-ho, s’haurà de tapar.

 • No es pot utilitzar cap element per estabilitzar l’arc, anivellar-lo, corregir l’alineació de la
  fletxa, o que permeti apuntar.

 • Es permet utilitzar silenciadors a la corda.

   

 • Les fletxes poden de ser de fusta, bambú, carboni o alumini i la ploma ha de ser natural. El
  culatí pot ser de material sintètic i en cas que la mateixa fletxa el tingui incorporat, aquest
  a de estar reforçat amb els materials adequats.

 • En cap cas es poden fer servir puntes de caça.

 • Es permet guant o dactilera, l’ancoratge ha de ser mediterrani (un dit per sobre de la fletxa
  i aquesta no pot estar més amunt de la base del nas).

 • No es permet “String walking”.

 • Es permet buirac d’arc.

 • El material predominant de les pales a de ser fusta.

Translate »