TARGETA ACTLL

L’Associació tramita anualment una targeta que acredita al seu titular com a posseïdor d’una Assegurança d’Accidents per a la pràctica del tir amb arc. I està cobert per una assegurança de responssabilitat civíl per totes les activitats organitzades per l’ACTLL. Aquesta targeta també permet el transport, ús i tinença d’arcs, conforme a les especificacions del “Reglamento de armas: categoria 7 – 5 en els articles 3 i 54.4”. És important destacar que l’ús dels arcos ha de realitzar-se en llocs homologats i amb els permisos pertinents.

Per participar en les activitats i tirades de l’Associació Catalana de Tir Lliure, és imprescindible ser titular de la Targeta Esportiva de l’ACTLL corresponent a l’any en curs.

La Targeta Esportiva de l’ACTLL només es pot obtenir mitjançant un club associat amb l’ACTLL, al qual l’interessat ha de pertànyer (ser soci) en el moment de fer la sol·licitud.

El preu actual de la Targeta és de 25€, mentre que els menors de 14 anys poden obtenir-la per 10€.

El 12 de Juny de 2020, l’ICAE (DPCO/vmbc EXP. 250/20) va respondre a la consulta de l’ACTLL (TPCO/vmbc EXP. 250/20), confirmant que l’Associació compleix amb els requisits necessaris per tramitar targetes esportives per a l’ús, tinença i transport d’arcs, sense imposar cap impediment perquè l’ACTLL ho porti a terme.

Translate »