longbow

 • Es reconeixeran tots els arcs de qualsevol material que, un cop muntada la corda, aquesta
  no fregui a les pales de l’arc a la sortida dels tips.
 • Els arcs poden ser desmuntables.
 • Poden tenir finestra i un recolza fletxes tradicional amb un gruix no superior als 5mm.
 • El cos de l’arc no pot tenir cap marca o senyal que es pugui utilitzar per apuntar. En ca de
  tenir-ho, s’haurà de tapar.
 • No es pot utilitzar cap element per estabilitzar l’arc, anivellar-lo, corregir l’alineació de la
  fletxa, o que permeti apuntar.
 • Es permet utilitzar silenciadors a la corda.
 • Les fletxes han de ser de fusta o bambú i la ploma natural. El culatí pot ser de material
  sintètic i en cas que la mateixa fletxa el tingui incorporat, aquest a de estar reforçat amb
  els materials adequats.
 • Es poden utilitzar puntes modernes. En cap cas es poden fer servir puntes de caça.
 • Es permet guant o dactilera, l’ancoratge ha de ser mediterrani (un dit per sobre de la fletxa
  i aquesta no pot estar més amunt de la base del nas).
 • No es permet “String walking”.
 • Es permet buirac d’arc.
Translate »